Matematiikka, lyhyt oppimäärä

MAY1 Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus  

Tutustutaan lukiomaiseen matematiikan opiskeluun. Vahvistetaan pohjaa matematiikan opinnoille ja opitaan näkemään matematiikka hyödyllisenä ja käyttökelpoisena välineenä selitettäessä ja hallittaessa erilaisia yhteiskunnan, talouden ja luonnon ilmiöitä.

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt   

Kurssin tavoitteena on oppia luottamaan omiin matemaattisiin taitoihin. Jokapäiväisten ongelmien ratkaisemisessa käytetään verrannollisuutta, lineaarista riippuvuutta, yhtälöitä ja yhtälöpareja. Opitaan toisen asteen polynomifunktio ja yhtälö.

MAB3 Geometria   

Ratkaistaan käytännön ongelmia yhdenmuotoisuuden, suorakulmaisen kolmion geometrian ja koordinaatiston avulla. Vahvistetaan tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden piirtämistä sekä pinta-alojen ja tilavuuksien määrittämistä.

MAB4 Matemaattisia malleja  

Ongelmissa sovelletaan lineaarista ja eksponentiaalista mallia sekä käytetään lukujonoja (matemaattisina malleina). Arvioidaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta. Ratkaistaan potenssi- ja eksponenttiyhtälöitä.

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys 

Kurssilla käsitellään ja tulkitaan tilastollisia aineistoja diskreettien jakaumien tunnuslukujen, regression ja korrelaation avulla. Lisäksi perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin.

 MAB6 Talousmatematiikka   

Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä laskennallisesta näkökulmasta. Kurssi antaa valmiuksia oman talouden suunnitteluun sekä tukee yrittäjyyden ja taloustiedon opiskelua.

Valtakunnalliset syventävät

 

MAB7 Matemaattinen analyysi   

Tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin. Opetellaan derivaatan käsite muutosnopeuden mittana sekä tutkitaan polynomifunktion kulkua derivaatan avulla. Määritetään sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurin ja pienin arvo.

 

MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II   

Vahvistetaan tilastojen käsittelytaitoja sekä määritetään tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä apuvälineitä.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

9. Kertauskurssi (MAB9) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käyttämään opittuja tietoja ja taitoja monipuolisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Arviointi perustuu kurssilla annettujen tehtävien suorittamiseen ja kurssikokeeseen.

 

10. Sanalliset tehtävät ja matemaattiset ohjelmistot (MAB10) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ratkaisemaan erilaisia sanallisia tehtäviä ja ongelmia. Arviointi perustuu kurssilla annettujen tehtävien suorittamiseen.

 

12. Tilastot ja todennäköisyys III (MAB12) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen perusteita sekä tutustuu tilastollisiin jakaumiin ja niiden tulkintaan ja tutkimusmenetelmiin. Arviointi perustuu kurssilla annettujen tehtävien suorittamiseen ja kurssikokeeseen.