Vieraat kielet (saksa, ranska, espanja), A-oppimäärä

1. Kieli ja maailmani  

Kurssilla pidetään yllä kohdekielen ääntämis- ja intonaatiomallia. Opiskelija voi esitellä harrastustaan tai itseään kiinnostavia asioita valitsemallaan tavalla, esimerkiksi esitelmän, videon tai multimediaesityksen avulla. Voidaan aloittaa henkilökohtaisen portfolion kokoaminen esim. blogin muodossa. Portfolioblogissa opiskelija voi kertoa lyhyesti itselle tärkeistä asioista yhdistäen tekstiä, kuvaa tai videota sekä kommentoida toisten opiskelijoiden blogeja. Kohdekielisten nuorten arkeen on voidaan tutustua esimerkiksi videoblogien kautta.  Kurssilla voidaan tehdä perheenjäsenen tai muun läheisen ihmisen henkilöhaastattelu. Myös syntyperäistä kielenpuhujaa voidaan haastatella esimerkiksi etukäteen valmisteltujen kysymysten avulla joko kasvokkain tai verkon välityksellä. Henkilökohtaista blogia on mahdollista laajentaa haastattelun videoinnilla ja vastausten tulkkauksella jälkikäteen.

 

2. Ihminen verkostoissa 

Kurssilla harjoitellaan kielenkäyttöä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Hyödynnetään erilaisia medioita esimerkiksi lehtiä, blogeja ja sosiaalisen median kanavia mediakriittisesti, netikettiä noudattaen. Voidaan seurata sopivia kohdekielisiä foorumeja omista kiinnostuksen kohteista. Harjoitellaan erilaisia puhuttelukäytänteitä (esimerkiksi. teitittelykulttuuria ja arjen asiointitilanteita). Opitaan keskustelutaitoja ja mielipiteen ilmaisun taitoja. Kurssin aihepiirit liittyvät ihmissuhteisiin ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin (esimerkiksi urheilu, ravinto. perheunelmat, terveys). Työtavoissa hyödynnetään pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla tieto-ja viestintätekniikkaa. Sopivia tehtäviä kirjallisen viestinnän harjoitteluun ovat esimerkiksi kortin, sähköpostiviestin, muistilapun tai tekstiviestin kirjoittaminen ja/tai toisten tuotosten ja mielipiteiden kommentointi sosiaalisessa mediassa. Luodaan mahdollisuuksien mukaan yhteyksiä muiden lukioiden ko. kielen opiskelijoiden tai kansainvälisten yhteistyökoulujen opiskelijoiden kanssa (esimerkiksi etäyhteys kohdekulttuuriin, videoneuvottelut tai vierailut). Voidaan esimerkiksi suunnitella opintoretkeä tai projektiin kuuluvan vastavierailun isännöintiin liittyviä asioita.

 

3. Kulttuuri-ilmiöitä 

Kurssin mahdollisia aiheita voivat olla esimerkiksi kohdekielisten maiden musiikki, elokuvat, kirjallisuus, kuvataide, näyttämötaide, nuorisokulttuuri, nuorison käyttämä kieli, tapakulttuuri, ruokakulttuuri, muoti sekä omasta kulttuurista ja kotiseudusta kertominen tavoitekielellä. Voidaan pohtia myös tavoitekielisen maan ja oman maan kulttuurien eroja sekä niihin liittyviä ennakkoluuloja ja stereotypioita. Aihepiirejä voidaan elävöittää pyytämällä tunneille vierailijoita tai pitämällä yhteyttä internetin välityksellä kohdekielisiin (nuoriin) ihmisiiin. Argumentointitaitoja voidaan harjoitella kirjoittamalla kirja- tai elokuva-arvostelu tai arvostelu taideteoksesta. Eri tekstilajien tuottamista voidaan harjoitella kirjoittamalla runo tai näytelmä, sanoittamalla musiikkikappale tai laatimalla musiikkivideo tai lyhytelokuva. Työtapoihin voivat kuulua myös tiedonhankinta eri lähteistä kirjallista, suullista tai sähköistä esitystä varten, vierailut taidemuseoon, kirjastoon, elokuviin, teatteriin sekä vierailun työstäminen kurssilla. Oppiainerajat ylittävää yhteistyötä voidaan tehdä esim. kuvataiteen, musiikin, uskonnon, historian, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä liikunnan kanssa.

 

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 

Kurssilla pyritään vahvistamaan mediakriittisyyttä. Harjoitellaan suullista ja kirjallista argumentointia.

Kurssilla voidaan pohtia esimerkiksi kaupunki ja maalaisympäristöjen roolia ja tehdä projekteja esimerkiksi ekologisesti kestävän asumisen ja sekä paikallisen että globaalin kehityksen näkökulmasta. Ajankohtaisten ilmiöiden, myös uhkakuvien käsittelyn ohella pyritään pohtimaan omia, lähipiirin sekä globaaleja valintoja pieninä konkreettisina askelina kohti turvattua tulevaisuutta. Kurssin aikana voidaan toteuttaa pienimuotoista projektia yhdessä kohdekulttuurissa asuvien tai muualla samaa kieltä opiskelevien kanssa. Tällaisesta toiminnasta tai kuvitteellisesta suunnitellusta toiminnasta voidaan pitää päiväkirjaa tai blogia tai toimintaa voidaan esitellä suullisesti toisille. Aiheiksi sopivat esimerkiksi ympäristöasiat, kehitysyhteistyö sekä konfliktien torjunta esimerkiksi kulttuurienvälisen viestinnän ja erilaisuuden ymmärtämisen ja suvaitsevaisuuden taitoja kehittämällä. Työskentelyyn voidaan käyttää esimerkiksi kohdekulttuurin radio- ja tv-kanavien ja lehdistön sivuja, blogia, wikiä ja videonjakosovelluksia tai muita interaktiivisia nettiympäristöjä ja videokonferenssisovelluksia. Voidaan käsitellä vapaaehtoistyötä kohdekielellä esim. hyödyntämällä kohdekielisten autenttisten kertomuksia tai suunnittelemalla ja toteuttamalla opetusryhmän yhteinen projekti. Voidaan osallistua oman paikkakunnan kohdekieliseen toimintaan ja käyttää esim. sähköpostia tai skype-sovellusta vuorovaikutukseenkohdekielisen opiskelijoiden kanssa

 

5. Tiede ja tulevaisuus 

Kurssilla käsitellään esimerkiksi lehdistön, radion, tv:n ja internetin tarjoamia ajankohtaisia aineistoja ja rohkaistaan opiskelijoita itsenäiseen ja kriittiseen tiedonhakuun. Kurssin aiheet tarjoavat mahdollisuuden tehdä yhteistyötä lähiseudun yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Oppiainerajat ylittävää yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi fysiikan ja biologian kanssa. Kurssilla käytetään netin ajankohtaisia aineistoja ja voidaan esimerkiksi rakentaa opiskelijoiden valitsemiin teksti- ja aineistokokonaisuuksiin yhteisöllisesi sanastoja ja tehtäviä. Kurssilla voidaan laatia myös pieni teoreettinen kirjoitelma tai kirjoittaa tulevaisuuteen suuntautuva fiktiivinen kirjoitelma.

 

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo 

Kurssilla voidaan käsitellä ammatinvalintaa ja jatko-opintoja opiskelijan omasta näkökulmasta esimerkiksi projektien tai ryhmätöiden muodossa. Opiskelijat voivat esimerkiksi jakautua ryhmiin itseään kiinnostavien opintosuuntien mukaan. Mahdollisia kurssin muita aiheita voivat olla ase- ja siviilipalvelus, välivuosi, ulkomailla opiskelu ja työskentely. Kurssilla voidaan laatia CV, työhakemus, itsensä esittely audiovisuaalisesti työnantajalle tai toteuttaa työpaikkahaastattelu. Lisäksi voidaan tehdä kohdekielisiä ammatinvalintatestejä, harjoitella kokouksessa toimimista ja argumentointia. Voidaan myös hyödyntää yritysmaailman kontakteja, esimerkiksi vierailijoiden, yritysvierailuiden tai toimeksiantojen muodossa. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi opinto-ohjauksen kanssa.

 

Valtakunnalliset syventävät

 

7. Kestävä elämäntapa 

Kurssilla voidaan tehdä erilaisia esityksiä liittyen kurssin aihepiireihin hyödyntäen eri mediamuotoja. Lisäksi voidaan harjoitella argumentointitaitoja esimerkiksi väittelyn muodossa ja katsoa tai kuunnella kohdekielisiä aiheeseen liittyviä ohjelmia ja uutislähetyksiä, lukea lehti- ja nettiartikkeleita tai seurata keskustelupalstoja ja blogeja. Aiheita voivat olla esimerkiksi erilaiset energiantuotantomuodot hyötyineen ja haittoineen, ympäristönsuojelu, globalisaatio, kulutustottumukset, eettiset tuotteet, ja kehitysyhteistyö. Kerrataan aiemmin opittua.

 

8. Viesti ja vaikuta puhuen 

Kurssin tavoite on harjoittaa erilaisia puheviestinnän strategioita ja suullisen viestinnän eri tilanteita. Kurssin aihepiirit liittyvät arkielämän viestintätilanteiden kertaamisen ja syventämisen ohella ajankohtaisiin aiheisiin ja tapahtumiin sekä valtakunnallisen syventävän kurssin 7 teemoihin.  Tavoitteena on, että opiskelija pääsee harjoittelemaan suullisia valmiuksiaan erilaisten monipuolisten tekstien sekä puheenymmärtämistä harjoittavien kommunikatiivisten ja interaktiivisten harjoitusten avulla. Puheentuottamisen ohella erityisesti kuullun ymmärtämisen taitoja kehitetään. Kurssilla hyödynnetään myös internetin tarjoamia mahdollisuuksia suullisen kielitaidon kehittämiseen. Teknologian avulla voidaan esimerkiksi autenttisesti keskustella syntyperäisten tai muualla samaa kieltä opiskelevien kanssa. Lisäksi pyritään järjestämään erilaisia vierailuja mahdollisuuksien mukaan. Kurssin aikana yritetään parantaa opiskelijan valmiuksia oman mielipiteen esittämiseen ja puolustamiseen kohdekielellä. Lisäksi voidaan harjoitella kertomista omasta maasta ja kulttuurista kohdekielellä. Kurssin aikana laaditaan suullinen esitelmä (tai esim. videotallenne-esitys) itse valitusta aiheesta.