Englanti

Englanti, A-oppimäärä

 

ENA 1 Englannin kieli ja maailmani       

Kurssilla käsitellään nuoren arkielämään liittyviä aihepiirejä. Opiskelija  perehtyy englantiin maailmankielenä ja kommunikaation välineenä. Kurssilla kehitetään opiskelutaitoja  itsenäisesti ja ryhmässä.

ENA 2  Ihminen verkostoissa   

Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyviä teemoja. Opiskelija pyrkii parantamaan kommunikaatiovarmuuttaan ja hän tutustuu eri viestintäkanaviin.

ENA 3  Kulttuuri-ilmiöitä   

Kurssilla tutustutaan kulttuurin eri osa-alueisiin ja luovaan toimintaan. Opiskelija harjoittelee erityyppisten tekstien tuottamista ja ymmärtämistä.

ENA 4  Yhteiskunta ja ympäröivä maailma   

Kurssilla perehdytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja vaikuttamiseen Suomessa sekä maailmalla. Opiskelija kehittää kriittistä lukutaitoaan ja tiedonhakutaitojaan.

ENA 5  Tiede ja tulevaisuus   

Kurssilla tutustutaan englantiin tieteen, tutkimuksen ja teknologian kielenä sekä pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita. Opiskelija kehittää argumentointitaitojaan suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.

ENA 6  Opiskelu, työ ja toimeentulo   

Kurssilla syvennetään jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa englannin kielitaitoa. Opiskelija perehtyy talousasioihin sekä nuoren omasta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 

ENA 7  Kestävä elämäntapa   

Kurssilla täydennetään pakollisten kurssien teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia tekstejä. Opiskelija kehittää kielitaitoaan ja kielellistä tarkkuuttaan omien tarpeidensa ja taitotasonsa mukaan.

 

ENA 8  Viesti ja vaikuta puhuen  

Kurssilla parannetaan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä. Opiskelijaa rohkaistaan kehittämään suullista ilmaisutaitoaan ja itsevarmuutta viestijänä. Pakollisten kurssien aihepiirejä kerrataan ja laajennetaan.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

9. Kertaa ja kehitä taitojasi  (ENA9) 

Kurssin tavoitteena on hioa päättökokeessa tarvittavia taitoja sekä vahvistaa ja syventää kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon erilaiset kurssityöt, esimerkiksi suulliset ja kirjalliset työt sekä kuuntelukokeet.

 

10. Digiloikka tulevaan (ENA10) 

Kurssin tavoitteena on kehittää kriittistä ja luovaa ajattelua sekä oppiainerajat ylittävää osaamista. Kurssilla tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Aihepiirit valitaan opiskelijoiden kiinnostusten kohteiden ja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Arvioinnin perusteet sovitaan ryhmässä ja arviointiin voi sisältyä myös itsearviointia.

 

11. Kuuntele ja kirjoita paremmin (ENA11) 

Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kirjoitus- ja kuuntelutaitoja. Kurssilla tutustutaan eri tekstilajeihin sekä harjoitellaan niiden tuottamista. Kurssi sisältää myös ääntämisharjoituksia. Arviointi perustuu sovittujen tehtävien suorittamiseen.

 

12. Opi oppimaan englantia (ENA12) 

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijaa oman oppimistyylin löytämisessä ja vieraiden kielten opiskelutaitojen parantamisessa vahvistamalla opiskelijan kirjoitus- ja kuuntelutaitoja. Kurssi sisältää ääntämis- ja kuunteluharjoituksia. Lisäksi tutustutaan eri tekstilajeihin sekä harjoitellaan niiden tuottamista. Kurssilla kerrataan perusrakenteita, vahvistetaan sanastoa sekä rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kieltä. Arviointi perustuu kurssitöihin sekä opiskelijan aktiivisuuteen ja kehittymiseen.

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

13. HIEN Historiaa englanniksi (ENA13) 

(sama kurssi kuin HI10) 

Kurssin tavoitteena on ymmärtää omaa kulttuuri-identiteettiä, muiden kulttuurien arvomaailmaa ja elämäntapaa sekä kasvaa aktiiviseksi ja moninaisuutta ymmärtäväksi yhteiskunnan jäseneksi. Kurssilla opitaan hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti valitun aihepiirin historiaa. Kurssin sisältöön voidaan valita historiaa eri teemoista, esimerkiksi ajankohtaisesta, valtiollisesta tai henkilöhistoriallisesta näkökulmasta. Kurssi voidaan toteuttaa erilaisina projekteina, joissa otetaan huomioon ajankohtainen kulttuuritarjonta ja eri yhteistyötahojen tarjoamat asiantuntijaluennot ja vierailut. Käsiteltävät sisällöt, työskentelytavat ja arviointi sovitaan kurssin alussa opiskelijoiden kanssa. Arviointi perustuu esimerkiksi oppimispäiväkirjaan ja näyttöön useilta englannin kielitaidon osa-alueilta.

 

14. Le Puy Kansainvälisyyttä kahdella kielellä (ENA14) 

Kurssin tavoitteena on vuorovaikutustaitojen parantaminen englannin ja ranskan kielellä. Lisäksi tutustutaan kohdekielisen maan kulttuuriin ja koulumaailmaan. Kurssilla toteutetaan opiskelijavaihto. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen.

 

15. EYP Euroopan nuorisoparlamentti (ENA15) 

Kurssin tavoitteena on kannustaa nuoria aktiivisiksi eurooppalaisiksi kansalaisiksi, ottamaan selvää ajankohtaisista tapahtumista ja demokraattisesta päätöksentekoprosessista, ajattelemaan itsenäisesti ja tekemään aloitteita. Kurssi auttaa opiskelijoita kehittämään neuvottelutaitoja englannin kielellä ja myös hankkimaan kansainvälistä kokemusta ja kontakteja. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen ja keskeistä on osallistuminen EYP:n istuntoihin.