Ruotsi

Ruotsi, A-oppimäärä

RUA1 Ruotsinkielinen maailmani  

Kurssilla käsitellään nuoren arkielämään liittyviä aihepiirejä. Opiskelijalla on mahdollisuus tutustua ruotsinkieliseen ympäristöön ja perehtyä ruotsin kielen merkitykseen Pohjoismaissa. Kurssilla kehitetään opiskelutaitoja itsenäisesti ja ryhmässä.

RUA2 Ihminen verkostoissa  

Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyviä teemoja. Opiskelijaa rohkaistaan käyttämään kieltä erilaisissa pohjoismaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. (Verkostot?)

RUA3 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä  

Kurssilla tutustutaan kulttuurin eri osa-alueisiin ja luovaan toimintaan. Opiskelija harjoittelee erityyppisten tekstien ymmärtämistä ja tuottamista.

RUA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 

Kurssilla perehdytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Opiskelija kehittää taitojaan kriittisenä lukijana ja tiedonhakijana.

RUA5 Tiede ja tulevaisuus  

Kurssilla pohditaan ruotsiksi erilaisia tulevaisuudenvisioita tieteen ja teknologian näkökulmasta. Opiskelija kehittää argumentointitaitojaan suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.

RUA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo  

Kurssilla syvennetään jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa ruotsin kielitaitoa. Opiskelija perehtyy talousasioihin sekä omasta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Valtakunnalliset syventävät opinnot

 

RUA7 Kestävä elämäntapa  

Kurssilla täydennetään pakollisten kurssien teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia ruotsinkielisiä tekstejä.

 

RUA8 Viesti ja vaikuta puhuen  

Kurssilla parannetaan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä. Opiskelijaa rohkaistaan kehittämään suullista ilmaisutaitoaan ja itsevarmuutta viestijänä. Pakollisten kurssien aihepiirejä kerrataan ja laajennetaan.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

9. Kertaa ja kehitä taitojasi (RUA9) 

Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan taitoja hänen taitotasonsa mukaisesti. Kurssilla kerrataan kieliopin rakenteita ja lukion perusaihealueiden sanastoa. Kurssilla harjoitellaan myös kuuntelu-, luku – ja kirjoittamistaitoja. Arviointi perustuu keskeisesti kurssikokeeseen.

 

Ruotsi, B1-oppimäärä

 

RUB11 Minun ruotsini  

Kurssilla harjoitellaan suullista viestintää arkielämän tilanteissa. Ääntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Opiskelijat pohtivat ruotsin kielen merkitystä jatko-opinnoissa ja työelämässä. Opiskelutaitoja kartoitetaan ja kehitetään itsenäisesti ja ryhmissä.

RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet 

Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyviä teemoja. Opiskelija harjaantuu ymmärtämään arkielämässä suullisesti ja kirjallisesti lähetettyjä viestejä sekä reagoimaan niihin.

RUB13 Kulttuuri ja mediat  

Kurssilla käsitellään kulttuurin eri osa-alueita Suomessa ja muissa Pohjoismaissa viestintäkanavia monipuolisesti hyödyntäen. Opiskelija harjoittelee erityyppisten tekstien ymmärtämistä ja tuottamista.

RUB14 Monenlaiset elinympäristömme  

Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä ajankohtaiset ilmiöt yhteiskunnassa. Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista.

RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi  

Kurssin teemana ovat tulevaisuudensuunnitelmat. Kiinnitetään huomiota ruotsin kielen merkitykseen pohjoismaisessa yhteistyössä. Harjoitellaan jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja ruotsin kielellä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen  

Kurssilla parannetaan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä. Opiskelijaa rohkaistaan kehittämään suullista ilmaisutaitoaan ja itsevarmuutta viestijänä. Ääntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Pakollisten kurssien aihepiirejä ja puheviestinnän kannalta tärkeimpiä rakenteita kerrataan ja laajennetaan.

 

RUB17 Kestävä elämäntapa  

Kurssilla täydennetään pakollisten kurssien teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia ruotsinkielisiä tekstejä.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

8. Kertaa ja kehitä taitojasi (RUB18) 

Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan taitoja hänen taitotasonsa mukaisesti. Kurssilla kerrataan kieliopin rakenteita ja lukion perusaihealueiden sanastoa. Kurssilla harjoitellaan myös kuuntelu-, luku – ja kirjoittamistaitoja. Arviointi perustuu keskeisesti kurssikokeeseen.

 

9. Paremmaksi kuuntelijaksi (RUB19) 

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijoita, jotka haluavat kehittyä kuullun ymmärtämisessä. Harjoitellaan kuullunymmärtämisstrategioita monipuolisten kuuntelu-, ääntämis-, oikeinkirjoitus- ja puheharjoitusten avulla. Arviointi perustuu kurssilla tehtyihin suorituksiin.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

10. Ruotsia ruotsiksi Ruotsissa (RUB110) 

Kurssin tavoitteena on tutustua Ruotsin historiaan ja nykypäivään eri viestintävälinein. Kurssin teema vaihtelee vuosittain yhteistyökumppaneiden mukaan. Kurssiin sisältyy kirjallisia ja suullisia tehtäviä sekä matka, jonka aikana opiskelija pääsee myös käyttämään ja kartuttamaan ruotsin kielen taitoaan. Arviointi perustuu kurssitehtäviin ja osallistumisaktiivisuuteen.