Äidinkieli

ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus 

Kurssin tavoitteena on tekstien monimuotoisuuden ymmärtäminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Opiskelijan viestijäkuva syventyy ryhmäkeskusteluissa, proosaa analysoimalla, lähteitä kriittisesti tutkimalla ja moniäänisiä tekstikokonaisuuksia erittelemällä. Lisäksi kurssilla referoidaan, opetellaan aineiston pohjalta kirjoittamista ja tulkitaan mediatekstejä sekä kuvia.

ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kurssilla keskeistä on kielentuntemus sekä suomen kielen ja kulttuurin erityisyyden ymmärtäminen. Opiskelija oppii prosessikirjoittamista sekä kehittyy palautteen antajana ja vastaanottajana. Kurssilla perehdytään myös informatiiviseen puhumiseen.

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 

Kurssilla perehdytään kaunokirjallisuuden lajeihin ja monimuotoisiin teksteihin. Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa eritellä ja tulkita kirjallisuutta ja esimerkiksi teatteri- ja elokuvataidetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Keskeistä on kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen ja tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu.

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen 

Kurssilla tutkitaan monimuotoisia tekstejä vaikuttamisen näkökulmasta. Tavoitteena on syventää kriittistä lukutaitoa ja oppia tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja tuottaa sekä kantaa ottavia kirjoituksia että puheenvuoroja.

ÄI5 Teksti ja konteksti 

Kurssilla opitaan tunnistamaan tekstin tyylipiirteitä. Erityylisiä tekstejä eritellään, tulkitaan ja tuotetaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Kurssilla tutustutaan keskeisten teosten avulla kulttuurisen kontekstin käsitteeseen ja ymmärretään, että kirjallisuus on kulttuuri- ja aikasidonnaista. Lisäksi opiskelijat perehtyvät kielenhuoltoon tyylin näkökulmasta.

ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset 

Kurssilla käsitellään nykykirjallisuutta ja -kulttuuria erityisesti kertomusten näkökulmasta. Opiskelija syventää käsitystään suomalaisesta nykykulttuurista ja sen ajankohtaisista ilmiöistä. Keskeistä on oppia toimimaan eettisesti ja rakentavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, esimerkiksi verkossa. Kurssiin kuuluu puhe- ja kirjoitustehtäviä sekä kielenhuoltoa.

 

Valtakunnalliset syventävät

ÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen  

Kurssin tavoitteena on syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitoja. Opiskelija oppii tarkastelemaan tietoisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä arvioimaan itseään ja muita esiintyjinä ja ryhmässä viestijöinä. Lisäksi opiskelija ymmärtää puheviestinnän kulttuurisidonnaisuuden.

ÄI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen 

Kurssin tavoitteena on syventää tekstin tuottamisen taitoja ja kerrata kielenhuoltoa. Kurssilla kirjoitetaan muun muassa asiatyylisiä aineistopohjaisia tekstejä sekä mediatekstejä yksin ja yhdessä. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia teemoja myös keskustellen. Kurssi valmentaa yo-kokeeseen.

ÄI9 Lukutaitojen syventäminen 

Kurssin tavoitteena on syventää monipuolisesti lukutaitoja. Erilaisia tekstejä, myös monimuotoisia, analysoidaan kirjallisesti ja suullisesti. Kurssi valmentaa yo-kokeeseen.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

10. Kielenhuollon ja kirjoittamisen kertauskurssi (ÄI10) 

Kurssin tavoitteena on kerrata keskeisiä kielenhuollon seikkoja, tarkastella omaa tekstiä kielenhuollon näkökulmasta ja vahvistaa kirjoittamisen taitoa. Kurssin keskeisenä sisältönä tarkastellaan tyypillisiä oikeinkirjoitusongelmia, välimerkitystä ja tekstin koheesioon vaikuttavia seikkoja. Kurssilla kirjoitetaan tekstejä ja tutkitaan niitä erityisesti kielenhuollon näkökulmasta. Opitaan huoltamaan ja muokkaamaan omaa tekstiä kielen, rakenteen ja sisällön näkökulmasta sekä harjoitellaan päättökokeen tyyppistä kirjoittamista. Arviointi perustuu kirjoitettuihin teksteihin, kielenhuollon tehtäviin sekä tuntityöskentelyyn.

 

11. Kirjallisuus ja teatteri (ÄI11) 

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden tietoja teatterista sekä harjaannuttaa näytelmätekstien ja esitysten erittelyn ja tulkinnan taitoja. Keskeisenä sisältönä tutustutaan eri tavoin teatterin maailmaan, seurataan teatteriesityksiä ja käsitellään teatteriin liittyviä tekstejä. Arviointi perustuu portfolioon.

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

12. Luova kirjoittaminen (ÄI12)

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan kirjallista ilmaisua ja rohkaista opiskelijaa kirjoittajana luovuuden, elämyksellisyyden ja taiteellisuuden näkökulmaa korostaen. Kurssilla pyritään kehittämään aistihavaintojen, tunteiden, ajatusten, mielikuvituksen ja tietojen käyttöä kirjoittamisessa. Keskeistä sisältöä on harjoitella sekä kritiikitöntä tekstin tuottamista että viimeisteltyä kirjoittamista. Kurssilla opetellaan rikastamaan, muuntamaan ja havainnollistamaan omia tekstejä. Kokeillaan erityyppisten tekstien kirjoittamista ja harjoitellaan kaunokirjallista ilmaisua. Harjaannutaan muokkaamaan tekstiä ja antamaan palautetta. Arviointi perustuu portfolioon.