Viestinnän kurssit

Perehdytyskurssi (VIK1) KS

Pakollinen johdantokurssi kaikille viestinnän täyden oppimäärän suorittajille. Kurssin tavoitteena on tutustua viestinnän peruskäsitteisiin sekä oppia ymmärtämään mediaa ja sen ilmiöitä tekemällä erilaisia harjoituksia. Kurssin aikana tutuksi tulevat myös verkko-opiskelu ja keskeiset verkkooppimisen työkalut. Kurssin jälkeen opiskelijalla on riittävät valmiudet suorittaa viestinnän oppimäärä Sammon keskuslukion viestintälinjalla.

Suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Journalismi 1 (VIK2) KS

Opiskelija tutustuu journalismiin ja sen toimintaan yhteiskunnassa sekä toimittajien työnkuvaan. Kurssilla kokeillaan keskeisten journalististen juttutyyppien kirjoittamista koulun verkkolehteen. Opiskelija omaksuu uutisen, henkilökuvan, reportaasin ja kolumnin perusteet sekä osaa arvioida kriittisesti lähdeorganisaatioiden toimintaa. Opiskelija oppii arvioimaan journalismin sisältöjä ja ilmaisemaan asioita journalistisesti.

Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Valokuvaus 1 (VIK3) KS

Kurssilla tulkitaan kuvaa sommittelun, sisällön ja käyttötarkoituksen kannalta sekä toteutetaan eri lajityyppien mukaisia valokuvia. Kurssilla luodaan myös katsaus valokuvauksen historiaan sekä opiskellaan valokuvauksen perustekniikkaa ja kuvankäsittelyn alkeet.

Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Ääni 1 (VIK4) KS

Kurssilla tutustutaan koulun äänilaitteisiin ja tietokoneohjelmiin, äänen fysikaalisiin ominaisuuksiin, äänikerrontaan sekä audiotekniikan perusteisiin. Lisäksi perehdytään äänenkäsittelyohjelmiin, musiikin tallentamiseen ja tekoon tietokoneella sekä midi-laitteilla. Kurssilla tehdään harjoituksia yksin ja ryhmissä.

Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Video 1 (VIK5) KS

Kurssilla opitaan ryhmätöiden ja kuvausharjoitusten avulla videokameran, videokuvauksen, äänityksen, valaisun ja leikkaustekniikan perusteet. Lisäksi opitaan liikkuvan kuvan kuvakerronnan perusasioita, kuten käsitteet kuvakoko, kameranliike ja suojaviiva.

Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Ilmaisu- ja esiintymistaito 1 (VIK6) KS

Kurssilla pyritään luomaan esiintymiselle ja ilmaisulle turvallinen ilmapiiri, jossa opiskelija rohkaistuu laajentamaan puheviestinnän taitojaan ja kehittämään kokonaisilmaisuaan. Yksin ja ryhmissä harjoitellaan puheilmaisua sekä liikunnallista ja draamallista ilmaisua.

Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Journalismi 2 (VIK7) KS

Kurssilla pyritään toteuttamaan jokin julkaisuprojekti, esimerkiksi oma aikakauslehti tai lehden liite. Kurssilla syvennetään tietoja journalistisen työprosessin vaiheista ja opetellaan työskentelemään vastuullisena toimituksen jäsenenä. Kurssilla kehitetään havainnointi- ja tiedonhankintataitoja sekä lähdekritiikkiä erilaisten harjoitusten avulla. Opiskelija syventää taitojaan arvioida journalismin sisältöjä sekä saa lisää valmiuksia palautteenantoon ja journalismikriittiseen keskusteluun.

Osallistuminen edellyttää Journalismi 1:n ja Valokuvaus 1:n suorittamista.
Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Valokuvaus 2 (VIK8) KS

Kurssilla syvennetään peruskurssilla opittuja taitoja perehtymällä valokuvan erityisaloihin. Opiskelija tutustuu lehti-, mainos-, laitos-, muoto-, ja taidekuvaukseen sekä niiden menetelmiin. Opetellaan valaistusta ja valaistuskaluston käyttöä sekä mallinohjauksen perusteita. Kurssilla opiskelija voi myös työstää kuvaportfoliotaan opettajan ohjauksessa.

Osallistuminen edellyttää Valokuvaus 1:n suorittamista.
Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Ääni 2 (VIK9) KS

Syvennetään Ääni 1 -kurssin aikana opittuja taitoja.

Osallistuminen edellyttää Ääni 1:n suorittamista.
Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Video 2 (VIK10) KS

Kurssilla sovelletaan käytännössä Video 1 – kurssilla opittuja teknisiä videokuvauksen, leikkauksen sekä äänityksen taitoja. Kerrataan ja syvennetään kuvasuunnittelun perusteita. Toteutetaan lyhyitä videoharjoituksia, joiden avulla opitaan käyttämään liikkuvaa kuvaa draaman- tai informaationkerronnan apuvälineenä.

Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Ilmaisu- ja esiintymistaito 2 (VIK11) KS

Kurssilla keskitytään draamaan ja pyritään tuottamaan produktio, jossa valo, kuva, ääni ja ilmaisu liittyvät yhteiseksi kokonaisuudeksi.

Osallistuminen edellyttää Ilmaisu- ja esiintymistaito 1:n suorittamista.
Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Radiotyö (VIK12) KS Tarjolla 2016-2017

Kurssilla tutustutaan radioon mediana ja harjoitellaan radiotyön perusosaamista. Aiheina ovat muun muassa ohjelmatyypit, puhetekniikka ja äänenkäyttö, juontaminen, haastatteleminen, äänimateriaalin kerääminen ja jälkikäsittely sekä äänimaisemointi. Perehdytään myös radion historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen Suomessa. Kurssin aikana tuotetaan harjoitustöinä ajankohtaisohjelma, jonka insertit, juonnot ja muu materiaali toteutetaan pienryhmissä.

Osallistuminen edellyttää Ääni 1:n suorittamista.
Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.
Numeroarviointi.

Mediakritiikki (VIK13) KS Verkkokurssi. Tarjolla joka toinen vuosi.

Tavoitteena on oppia ymmärtämään mediaa ja sen ilmiöitä entistä syvällisemmin erityisesti median ammattilaisten näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan mediakritiikkiä harjoittavien instituutioiden ja henkilöiden toimintaan sekä keskustellaan ajankohtaisista median aiheista. Opiskelija tutustuu mediakriittisen kansalaisvaikuttamisen väyliin yhteiskunnassa.
Mielipiteenmuodostuksen ja argumentoinnin tekniikkaa hiotaan erilaisin väittely- ja mielipidetekstiharjoituksin. Kurssin lopputyönä toteutetaan oma mediakriittinen projekti, jonka aiheen ja toteutustavan opiskelija valitsee itse.

Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Elokuva (VIK15) KS

Kurssilla tutustutaan elokuvan ilmaisukeinoihin, elokuvakerronnan tyyleihin sekä elokuvan historiaan ja elokuvatutkimukseen. Pääpaino kurssilla on elokuvan taiteellisen sisällön analysoinnissa eri näkökulmista. Analyyseissa perehdytään eri elokuvagenreihin sekä tarjonnan malleihin. Kurssilla katsotaan sekä lyhyt- että kokoillan elokuvia, joista opiskelijat tekevät kirjallisia töitä, esitelmiä ja/tai projektitöitä. Samalla tutustutaan myös elokuvan tekemisen taiteelliseen prosessiin käsikirjoituksesta valmiiksi elokuvaksi.

Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Populaarikulttuuri (VIK15) KS Verkkokurssi. Tarjolla joka toinen vuosi.

Kurssilla perehdytään populaarikulttuurin ja kulttuurin käsitteisiin sekä historiaan. Kurssilla pohditaan populaarikulttuurin historiallista taustaa, populaarikulttuuria kohtaan esitettyä kritiikkiä, markkinavoimien ja kulttuurin yhteen kietoutuneisuutta sekä omaa suhdetta populaarikulttuurin tuotteisiin ja ilmiöitä. Kurssin teemoihin kuuluvat muun muassa seuraavat aihealueet: kulttuurin käsite ja kulttuurin kentän toiminta; mediakulttuuri sosiaalisena, kulttuurisena ja kaupallisena toimintaympäristönä; populaarikulttuurin filosofis-yhteiskunnallinen kritiikki; nykyajan mediakulttuurin ilmiöt; oma rooli mediakulttuurin kuluttajana, seuraajana ja osallistujana.

Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Ilmaisu- ja esiintymistaito 3 (VIK16) KS

Ilmaisukurssilla syvennetään aikaisempien kurssien tietoja ja taitoja. Painotus on opiskelijan oman ilmaisuvalmiuden vieminen pidemmälle niin, että opiskelija voi omatoimisesti jatkaa taitojensa ja valmiuksiensa kehittämistä. Kurssin lopuksi opiskelijat antavat julkisen näytteen kurssin aikana opituista taidoista ryhmä- ja yksilösuorituksina. Tutustutaan myös 1900-luvun teatteri ajattelun ja näyttelijäntyön metodiikkaan.

Osallistuminen edellyttää Ilmaisu 1:n suorittamista. Ilmaisu 2:n suorittaminen suositeltavaa. Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Verkkosivutuotanto (VIK17) KS Tarjolla joka toinen vuosi.

Kurssin tavoitteena on tutustua verkkosivutuotannon tekniikoihin, kuten html ja css-koodiin sekä erilaisten julkaisujärjestelmien perusteisiin. Kurssin aikana tehdään www-sivuja verkkosivueditorilla tai valmiilla julkaisujärjestelmillä. Kurssin lopputyönä tehdään oma www-sivusto.

Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Graafinen suunnittelu (VIK18) KS

Opiskelija oppii graafisen suunnittelun pääperiaatteita ja tutustuu painettujen tuotteiden taittoon. Taittoa opiskellaan journalismin ja markkinointiviestinnän näkökulmasta.

Osallistuminen edellyttää Valokuvaus 1:n ja Journalismi 1:n suorittamista.
Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Käsikirjoittaminen (VIK19) KS Tarjolla 2016-2017.

Kurssilla tarkastellaan käsikirjoittajan ammatin arkea ja eri puolia. Opiskelija tutustuu elokuva- , televisio-, näytelmä- tai kuunnelmakäsikirjoittajan sekä puheenkirjoittajan ja mainostoimittajan työhön. Kurssilla harjoitellaan erilaisten käsikirjoitusten kirjoittamista.

Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Video 3 (VIK21) KS Tarjolla 2016-2017.

Kurssilla otetaan Video 1 ja 2 kurssin opit käytäntöön. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat työryhmissä ideoimansa elokuvan, dokumentin tai televisio-ohjelman.

Arviointi perustuu kurssilla annettuihin näyttöihin.
Numeroarviointi.

Mediadiplomi (VIK22) KS

Mediadiplomikurssilla suoritetaan valtakunnallinen lukion mediadiplomi Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti (http://www.edu.fi/lukiodiplomit). Diplomi koostuu kirjallisesta osuudesta ja päättötyöstä, jonka opiskelija tekee valitsemaltaan median alalta. Kurssilla on yhteisiä kokoontumisia, joista saa tukea työn eri vaiheissa, sekä itsenäistä työskentelyä, jossa hyödynnetään viestinnän kurssien aikana kertynyttä osaamista.

Suoritetaan viestinnän opintojen loppuvaiheessa, pohjana vähintään neljä viestinnän kurssia.
Numeroarviointi yhdessä ammattilaisarvioijan kanssa.

Kulttuurienvälinen viestintä (VIK26) SO Tarjolla projektiluontoisesti.

Kurssilla perehdytään eri kulttuureihin projektitöiden kautta. AEC-luokkaprojektit toteutetaan verkkotyöskentelynä Euroopan ja Aasian maiden kanssa (mm. Singapore, Kiina, Malesia, Indonesia). Tavoitteena on lisätä tietämystä yhteistyömaiden kulttuurista nuorten näkökulmasta sekä oppia käyttämään uutta viestintätekniikkaa oppimisessa. Kurssi on hajautettu koko lukuvuoden ajalle.

Suoritusmerkintä.

Musikaali (VIK28) SO Tarjolla joka toinen vuosi.

Kurssin tavoitteena on tuottaa aineiden välisenä yhteistyönä musikaali. Musikaalia valmistaessa opitaan taiteellista ilmaisua itse valitun painotuksen kautta, yhteistyötaitoja sekä suunnittelua ja suunnitelmien toteuttamista annetussa aikataulussa.

Suoritusmerkintä. Yksi tai kaksi kurssia tehdyn työmäärän perusteella.

Teatteridiplomi (VIK29) SO

Teatteridiplomikurssilla suoritetaan valtakunnallinen lukion teatteridiplomi Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti (http://www.edu.fi/lukiodiplomit). Diplomi koostuu kirjallisesta osuudesta ja päättötyöstä, jonka opiskelija tekee valitsemaltaan esittävän taiteen alalta.

Suoritetaan viestinnän opintojen loppuvaiheessa, pohjana vähintään kolme viestinnän ilmaisutaitopainotteista kurssia. Numeroarviointi yhdessä ammattilaisarvioijan kanssa.

Median makupaloja (VIK30) SO Tarjolla 2016-2017.

Kaikille avoin viestinnän kurssi, joka koostuu eri media-alojen ammattilaisten pitämistä ajankohtaisista luennoista. Luennoista pidetään oppimispäiväkirjaa esimerkiksi blogissa. Studia generalia -tyyppinen luentosarja on avoin myös lukion ulkopuoliselle yleisölle. Kurssi on hajautettu koko lukuvuoden ajalle.

Suoritusmerkintä.

Projektikurssit (VIK31, VIK32, VIK33) SO

Kaikille avoin viestinnän kurssi, joka koostuu eri media-alojen ammattilaisten pitämistä ajankohtaisista luennoista. Luennoista pidetään oppimispäiväkirjaa esimerkiksi blogissa. Studia generalia -tyyppinen luentosarja on avoin myös lukion ulkopuoliselle yleisölle. Kurssi on hajautettu koko lukuvuoden ajalle.

Suoritusmerkintä.

Tapahtumatuotanto (VIK 34) SO Tarjolla joka toinen vuosi.

Kurssille osallistujat tuottavat tapahtuman joka voi olla informatiivinen, messutyyppinen, tai taiteellinen esim. teatteri tai musiikkiesitys. Opiskelijat oppivat mitä tuottajan tehtäviin kuuluu ennen tapahtumaa (ennakkosuunnittelu, organisointi, resurssien – rahoitus, työntekijät, talkooväki yms. – hankinta, luvat, budjetointi, säännökset mm. paloturvallisuudesta sekä järjestyksen valvonnasta), tapahtuman aikana (valvonta, ongelmien ratkaisu) sekä tapahtuman jälkeen (mm. tilinpäätös, raportointi).

Suoritusmerkintä.

Vuosikirjakurssi (VIK 35) SO

Kurssilla tehdään koulun vuosikirja, joka sisältää juttuja ja kuvia lukuvuoden tapahtumista. Tavoitteena on harjoitella lehtijuttujen kirjoittamista ja taitto-ohjelman käyttöä. Sopii kaikille vuosikursseille.

Suoritusmerkintä.