Teemaopinnot

Sammon keskuslukion teemaopintokurssien aiheena on ihminen. Teemaopintokurssien suoritustapa on tutkimuksellinen. Opiskelijat ryhmissä tai yksin tutustuvat syvällisesti johonkin ihmisen toimintaan tai kehoon liittyvään aiheeseen. Tutkimusprosessin ohjaamiseen osallistuvat eri oppiaineiden opettajat. Kurssin arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen, jatkuvaan näyttöön ja tutkimuksesta tehtävään tuotokseen. Tuotos voi olla esimerkiksi kirjallinen, suullinen tai audiovisuaalinen esitys.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 

1. Monitieteinen ajattelu (TO1)

Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta.

SAMKE: Näkökulma on humanistis-kognitiivinen.  Kurssilla tutkitaan, miten arvot, asenteet ja tiedot vaikuttavat käsitykseemme todellisuudesta ja toimintaamme. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tiedon analysointia siten, että pyritään ymmärtämään sen tausta ja tavoite. Kulttuurin, arvojen ja asenteiden taustoja ja yhteyksiä voidaan tutkia tutustumalla joihinkin konkreettisiin ilmiöihin kuten yhteiskunnan käytösnormeihin tai lainsäädäntöön.

2. Tutkiva työskentely teknologialla (TO2)

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin.

SAMKE: Näkökulma on yksilötasolla. Kurssilla tutustutaan ihmisen toimintaan tai kehoon esimerkiksi tekemällä erilaisia mittauksia ja pitämällä ruoka- tai liikuntapäiväkirjaa. Kurssilla korostuu teknologian käyttö tutkimusprosessissa. Kurssin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota teknologian käyttöön tiedonhankinnassa, analysoinnissa ja tuotoksessa.

3.  Osaaminen arjessa (TO3)

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen.

SAMKE: Näkökulma on yhteiskunnallinen: ihminen osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Kurssilla tutustutaan esimerkiksi erilaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin niin paikallisesti, Suomessa kuin kansainvälisestikin. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään kansalaisyhteiskunnan toimintaperiaatteita, esimerkiksi erilaisiin yhdistys- tai vapaaehtoistyön muotoihin tutustumalla. Kurssilla korostuu yhteistyö kansainvälisten kumppanien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.