Musiikki

MU1 Musiikki ja minä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla opiskelija musisoi, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä.

MU2 Moniääninen Suomi

Kurssilla opiskellaan suomalaista musiikkia ja erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Ohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

 

Valtakunnalliset syventävät

 

MU3 Ovet auki musiikille

Kurssilla opiskelija oppii tuntemaan erilaisia musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai -kulttuureihin laulaen, soittaen ja kuunnellen. Opiskelija kehittää musisointi- ja kuuntelutaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa.

 

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa 

Kurssilla tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

5. Musiikkiprojekti (MU5)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen, projektin toteutukseen ja projektipäiväkirjaan.

 

6. Akustisen kitaran alkeet (MU6)

Kurssin tavoitteena on opiskelijan akustisen kitaransoittotaidon edistäminen. Kurssilla opetellaan kitarasointujen perusteet (avo- ja barré-soinnut, kvinttisoinnut), erilaisia säestystyylejä sekä melodiasoiton alkeita. Tutustutaan kitaran huoltoon ja viritykseen. Erityispaino kurssilla on säestystaidon kehittämisessä. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen.

 

7. Bändi (MU7)

Kurssin tavoitteena on opiskelijan bändisoittotaitojen ja musiikillisen yhteistyökyvyn kehittäminen. Kurssilla tutustutaan monipuoliseen yhtyesoittomateriaaliin erilaisin kokoonpanoin ja soittimin. Kurssin sisältö määräytyy valittavasta ohjelmistosta. Työtapoina ovat soittaminen, laulaminen, improvisointi, sovittaminen ja haluttaessa säveltäminen. Kurssi sisältää myös esiintymisiä. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen.

 

8. Poplaulu (MU8)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää kevyen musiikin laulutaitojaan. Hän tutkii omia vahvuuksiaan ja keskittyy oman tyylinsä etsimiseen monipuolisella kevyen musiikin lauluohjelmistolla. Kurssilla työskennellään myös laulutekstin ja sen tulkinnan kanssa. Jokainen kurssilainen valmistaa ainakin yhden laulun esiintymiskuntoon. Esiintymistilanteesta voidaan sopia kurssilla yhteisesti. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen.

 

9. Kuoro- ja yhtyelaulu (MU9) 

Kurssin tavoitteena on terveen äänenkäytön ja sävelkorvan kehittäminen yhtye- ja kuorolauluympäristössä. Kurssilla tutustutaan monipuolisesti kuoro- ja lauluyhtyeohjelmistoon sekä niihin liittyviin erityispiirteisiin. Kurssilla valmistetaan myös ohjelmaa muun muassa koulun yhteisiin tilaisuuksiin. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen.