Terveystieto

TE1 Terveyden perusteet

Kurssin tavoitteena on ymmärtää terveyteen, sairauksiin ja terveyskäyttäytymiseen ja sen muutoksiin liittyviä tekijöitä  yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja globaalilla tasolla. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan ja ymmärtämään syvemmin terveyttä, sairauksia ja terveystottumuksia sekä niihin liittyviä malleja ja teorioita.

Valtakunnalliset syventävät

 

TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys

Kurssin tavoitteena on ymmärtää perimään ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. Ympäristöä tarkastellaan laajasti mm. psykososiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön näkökulmista. Sosiaalisen kestävyyden näkökulma korostuu kaikissa kurssin teemoissa. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa muun muassa oikeudenmukaisuutta, erilaisuuden hyväksymistä, tasa-arvon toteutumista ja turvallisuutta.

 

TE3 Terveyttä tutkimassa

Kurssilla perehdytään terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historian kehityslinjoihin, terveyden tutkimiseen, kriittiseen lukutaitoon ja terveysosaamisen soveltamiseen. Terveysosaamista tarkastellaan aktiivisen kansalaisen näkökulmasta lähiympäristöissä ja yhteiskunnassa sekä miten terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä on pyritty maailmanlaajuisesti kehittämään.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

4. Terveystietoa abeille (TE4)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja, tarkastelee ilmiöitä ja asioiden välisiä suhteita erilaisista näkökulmista, käyttää oppimaansa uusissa yhteyksissä ja hahmottaa kokonaisuuksia yli ainerajojen. Kurssilla syvennetään lukion terveystiedon kurssien keskeisiä oppisisältöjä ja käsitteitä. Kurssilla harjoitellaan terveystiedon ylioppilaskokeeseen vastaamista. Arvioinnissa otetaan huomioon ajattelun taidot.  Arvioinnin menetelmiä ovat muun muassa kirjalliset kokeet ja tehtävät sekä vertais- ja itsearviointi.

 

5. Oma terveys (TE5)

Kurssin tavoitteena on tarkastella opiskelijan omaa terveyttä erilaisten menetelmien avulla. Omaa terveyttä analysoidaan ja arvioidaan erilaisten terveyskäyttäytymistä selittävien mallien ja teorioiden avulla. Kurssilla tarkastellaan ajankohtaisten ilmiöiden vaikutusta omaan terveyteen. Arvioinnin menetelmiä ovat muun muassa portfolio, kirjalliset tehtävät sekä vertais- ja itsearviointi.

 

6. Ensiapu (TE6) 

Koulun ulkopuolella hyväksytysti suoritettu EA1 ja/tai EA2 -kurssi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä kurssitodistusta tai voimassa olevaa EA-korttia vastaan.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

7. Terveyden etiikkaa (TE7) 

Kurssin tavoitteena ja sisältönä on syventää ja laajentaa opiskelijan valmiuksia eettiseen pohdintaan terveyteen liittyvissä aihepiireissä. Arvioinnin menetelmiä ovat muun muassa oppimispäiväkirja, kirjalliset kokeet ja tehtävät sekä vertais- ja itsearviointi.