Uskonto

UE1 Uskonto ilmiönä -kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Kurssilla käsitellään uskontoa ilmiönä uskontotieteen näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan katsomusten yleismaailmallista luonnetta ja vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kurssilla tutustutaan kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin keskeisiin piirteisiin, uskontojen yhteisiin juuriin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko

Kurssilla tutustutaan kristinuskon syntyyn ja sen jakautumiseen eri kirkkokunniksi. Kurssilla perehdytään kristinuskon moninaisiin ilmenemismuotoihin sekä erilaisten kristillisten suuntausten vaikutukseen sekä yhteiskuntaan että kulttuuriin historiallisesti ja nykypäivänä.

 

Valtakunnalliset syventävät

 

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssilla syvennytään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin, kuten esimerkiksi hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen, kungfutselaisuuteen, taolaisuuteen ja shintolaisuuteen sekä luonnonuskontojen keskeisiin piirteisiin. Kurssilla tarkastellaan uskontojen vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä niiden ilmenemistä länsimaissa.

 

UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisten katsomusten vaikutukseen suomalaisessa kulttuurissa, yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden moninaisiin muotoihin Suomessa esimerkiksi vierailuiden kautta.

 

UE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa  

Kurssilla syvennytään monitieteellisesti uskontojen vaikutukseen sekä tieteessä, taiteessa että populaarikulttuurissa. Kurssilla perehdytään esimerkiksi uskonnon tieteelliseen tutkimukseen, uskonnon ja taiteen väliseen suhteeseen ja uskonnon ilmenemiseen populaarikulttuurissa.

 

UE6 Uskonnot ja media  

Kurssilla käsitellään uskonnon ja median suhdetta monipuolisesti eri näkökulmista. Kurssilla syvennytään esimerkiksi uskonnon vaikutukseen mediassa, ja median vaikutukseen uskonnoissa. Kurssilla harjoitellaan myös uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamista tai media-analyysin tekemistä.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

7. Uskonnon kertauskurssi (UE7)

Kurssi syventää uskonnon pakollisten ja syventävien kurssien tavoitteita ja sisältöjä. Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla harjoitellaan esseen kirjoittamista ja eri tehtävätyyppejä ylioppilaskirjoituksia varten. Arvioinnissa keskeistä ovat kurssilla kirjoitetut esseevastaukset.

 

Ortodoksinen uskonto

 

UO1 Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam  

Kurssilla käsitellään kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin historiaa, keskeisiä piirteitä sekä uskontojen vaikutusta ortodoksisesta näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan uskontoa ilmiönä ajankohtaiset teemat huomioiden.

 

UO2 Ortodoksisuus maailmassa  

Kurssilla käsitellään ortodoksisen kirkon historiaa, rakennetta ja käytänteitä sekä erityispiirteitä Suomessa ja maailmalla. Kurssilla tutustutaan ortodoksisen kirkon oppiin, etiikkaan ja ihmiskäsitykseen. Aihepiirejä tarkastellaan yksilön ja yhteisön näkökulmasta. Kurssilla perehdytään Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteisiin ja ekumeniaan.

 

Valtakunnalliset syventävät

 

UO3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssilla tutustutaan Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin sekä luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin. Kurssi antaa valmiuksia toimia erilaisissa kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja työelämässä.

 

UO4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa  

Kurssilla perehdytään suomalaiseen uskonnollisuuteen ennen ja nyt. Kurssi antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin sekä toimimiseen yhteiskunnan jäsenenä oman uskonnon lähtökohdista käsin.

 

UO5 Taide ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa  

Kurssilla tutustutaan ortodoksiseen taiteeseen ja erityispiireisiin. Kurssilla perehdytään myös muiden uskontojen taiteen ilmaisumuotoihin. Lisäksi tutkitaan uskonnon vaikutusta nyky- ja populaaritaiteessa.

 

UO6 Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa  

Kurssilla tutustutaan mediassa esiintyviin ajankohtaisiin uskonnollisiin teemoihin. Kurssilla tarkastellaan median antamaa kuvaa ortodoksisuudesta sekä uskonnon ja median välisiä suhteita. Opiskelija osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.

 

Muut uskonnot löydät opetussuunnitelmasta.