Yhteiskuntaoppi

YH1 Suomalainen yhteiskunta 

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen yhteiskuntajärjestelmä, sen toimintatavat sekä omat vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet. Kurssilla harjaannutaan yhteiskunnallisen tiedon ja keskustelun seurantaan ja kriittiseen arviointiin.

YH2 Taloustieto  

Kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee asioita kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Teemoina ovat mm. julkistalouden toiminta, työn tekeminen ja yrittäminen sekä kestävä kehitys.

YH3  Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma 

Kurssilla perehdytään Euroopan yhdentymiseen ja globalisoituvaan maailmaan. Opiskelija oppii arvioimaan kansainvälisten ilmiöiden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Kurssilla tutkitaan ja opitaan arvioimaan eurooppalaisuuteen, Euroopan unioniin, globalisaatioon ja turvallisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa.

 

Valtakunnalliset syventävät

 

YH4 Kansalaisen lakitieto  

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen oikeusjärjestys, tuomioistuinlaitoksen toiminta sekä omat oikeudet, edut ja velvollisuudet kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana. Kurssilla paneudutaan arkielämän keskeisempien oikeusasioiden hoitamiseen.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

5. Yhteiskuntaoppia abeille (YH5)

Kurssin tavoitteena on kerrata, oppia hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti yhteiskuntaan ja sen toimintaan liittyvää kirjallista, verbaalista, kuvallista ja tilastollista informaatiota sekä kehittää medialukutaitoa. Kurssi syventää yhteiskuntaopin pakollisten ja syventävien kurssien tavoitteita ja sisältöjä. Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. Käsiteltävät sisällöt ja työskentelytavat sovitaan kurssin alussa opiskelijoiden kanssa ja niissä voidaan ottaa huomioon ajankohtaisuus. Arviointi sovitaan kurssin alussa opiskelijoiden kanssa ja se perustuu esimerkiksi kurssitehtäviin ja oppimispäiväkirjaan.

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

6. Yrittäjyys voimavarana (YH6)

Kurssin tavoitteena on tutustua yrittäjyyden merkitykseen sekä teoriassa että käytännössä talouselämän pohjana. Kurssi voidaan suorittaa tiimityöskentelynä. Lopputyö voidaan tehdä yhdessä kumppaniyrityksen kanssa. Kurssin ohjelmaan kuuluu yritysvierailuja. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen ja lopputyöhön.

 

7. Kurkistuksia yhteiskuntatieteisiin (YH7) 

 

Kurssin tavoitteena on tutustua yhteiskuntatieteisiin, suomalaisen yhteiskunnan analyysiin, yhteiskunnallisen tutkimuksen peruslähtökohtiin ja tutkimustyöhön. Käsiteltävät sisällöt, työskentelytavat ja arviointi sovitaan kurssin alussa opiskelijoiden kanssa. Arviointi perustuu esim. pienoistutkimuksiin, kurssitehtäviin ja oppimispäiväkirjaan.

 

8. Aktiivinen kansalainen (YH8) 

 

Kurssin tavoitteena on tutustua demokraattisiin toimintatapoihin yhteiskunnallisena vaikuttamiskeinona kouluyhteisön tasolta paikalliseen, valtakunnalliseen, eurooppalaiseen ja globaaliin tasoon asti. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen ja kurssisuorituksen voi saada esimerkiksi aktiivisesta osallistumisesta opiskelijakunnan toimintaan.