Historia

HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa  

Kurssilla perehdytään ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen, väestökehitykseen, globaalin talouden ja tekniikan kehitykseen pyyntikulttuurista nykypäivään. Kurssilla harjoitellaan historiallisten lähteiden käyttöä ja tiedon tuottamista.

HI2 Kansainväliset suhteet  

Kurssilla tarkastellaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia analysoiden niitä ideologisten ja taloudellisten mallien näkökulmista 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla harjoitellaan monipuolisten tietolähteiden hyödyntämistä sekä tiedonvälitykseen liittyvää kriittistä arviointia eri aikoina.

HI3 Itsenäisen Suomen historia  

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.  Kurssilla perehdytään Suomen historian muuttuviin tulkintoihin ja historiallisen tiedon käyttöön.

 

Valtakunnalliset syventävät

HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys 

Kurssilla perehdytään Euroopan kulttuurihistoriaan tutustumalla eurooppalaisen ajattelun, maailmankuvan ja sivistyksen kehitykseen antiikista nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat taiteen ja tieteen kehitys. Tavoitteena on myös ymmärtää tärkeimpien aatteiden merkitys historiassa ja nykypäivänä.

 

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi   

Kurssi tarkastelee Suomen historiaa esihistoriasta autonomian aikaan osana Itämeren alueen historiaa. Yhteiskunnan, talouden ja ympäristön ohella kurssilla tutustutaan tavallisen ihmisen arkeen ja elämäntapaan. Lisäksi kurssilla huomioidaan oman lähialueen historia ja perehdytään erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

 

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat  

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen sekä Euroopan ulkopuolisten maanosien historiaan. Kurssilla käsitellään kulttuurieroja, tätä koskevan ajattelun muuttumista ja kulttuurien kohtaamista eri aikoina. Kulttuuri ymmärretään kurssilla laajasti ihmisen elämisen tapana.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

7. Historiaa abeille (HI7)

Kurssin tavoitteena on kerrata, oppia hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti historiaan liittyvää kirjallista, verbaalista, kuvallista ja tilastollista informaatiota sekä oppia medialukutaitoa. Kurssi syventää historian pakollisten ja syventävien kurssien tavoitteita ja sisältöjä. Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. Käsiteltävät sisällöt, työskentelytavat ja arviointi sovitaan kurssin alussa opiskelijoiden kanssa. Arviointi perustuu esimerkiksi kurssitehtäviin ja oppimispäiväkirjaan.

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

8. Museoiden maailma (HI8) 

Kurssin tavoitteena on tutustua historiaan ja kulttuuriperintöön esimerkiksi arkeologian, kansatieteen, kulttuuriantropologian, paikallishistorian ja taidehistorian näkökulmasta. Kurssi voidaan toteuttaa erilaisina projekteina, joissa otetaan huomioon ajankohtainen kulttuuritarjonta ja eri yhteistyötahojen tarjoamat näyttelyt, vierailut ja luentosarjat. Käsiteltävät sisällöt, työskentelytavat ja arviointi sovitaan kurssin alussa opiskelijoiden kanssa. Arviointi perustuu esimerkiksi kurssitehtäviin ja oppimispäiväkirjaan.

 

9. Urheilun historia (HI9) 

Kurssin tavoitteena on tutustua urheilun historiaan sekä pohtia sen merkitystä kulttuurin ilmiönä yhteiskunnassa ja kansainvälisissä suhteissa sekä oppia hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti urheiluun liittyvää tietoa. Kurssi voi sisältää urheilun historiaa esimerkiksi olympialiikkeen, eri urheilulajien tai yksittäisen urheilijan näkökulmasta. Käsiteltävät sisällöt, työskentelytavat ja arviointi sovitaan kurssin alussa opiskelijoiden kanssa. Arviointi perustuu esimerkiksi kurssitehtäviin ja oppimispäiväkirjaan.

 

10. HIEN Historiaa englanniksi (HI10) 

Katso kurssi ENA13.