Psykologia

PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen 

Psykologian ensimmäinen kurssi johdattaa psykologiaan tieteenä. Ihmisen toimintaa tarkastellaan biologisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuutena. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen taidot ja psyykkinen hyvinvointi.

 

Valtakunnalliset syventävät

 

PS2 Kehittyvä ihminen  

Kurssilla perehdytään yksilön kehitykseen elämänkaaren aikana sekä kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Kurssi tarjoaa monipuolisia välineitä eri-ikäisten ihmisten ja oman elämän ymmärtämiseen.

 

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen  

Kurssilla tarkastellaan aivotoiminnan yhteyttä psyykkisiin ilmiöihin. Tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteet tulevat tutuiksi.  Kykysi tunnistaa ja hallita taitavaan tiedonkäsittelyyn vaikuttavia tekijöitä kehittyy.

 

PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys 

Keskeisiä teemoja ovat tunteet, stressi, kriisit, uni sekä mielenterveys ja sen häiriöt.

Itseymmärryksen kasvun myötä elämänhallinnan taitosi kehittyvät. Kehität taitojasi toimia hyvinvointia edistävällä tavalla sosiaalisessa ympäristössäsi.

 

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen 

Opit ymmärtämään yksilöiden välisiä eroja persoonallisuuden piirteissä, lahjakkuudessa ja älykkyydessä. Tutustut näiden ilmiöiden tutkimukseen. Harjaannut tarkastelemaan yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmista.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

6. Sosiaalipsykologia (PS6) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää yksilön ja ympäristön välisiä vuorovaikutussuhteita sekä sosiaalista kognitiota ja sen vaikutusta ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Kurssilla tutustutaan muun muassa ryhmiin ja ryhmädynamiikkaan, rooleihin, asenteisiin ja niiden muuttamiseen. Kurssilla voidaan pitää kurssikoe.

 

7. Lukion psykologia kokonaisuutena (PS7) 

Kurssilla harjoitellaan ja kerrataan ylioppilaskoetta varten syventymällä lukion psykologian oppisisältöön ja kurssi-ja oppiainerajat ylittäviin psykologisiin aihekokonaisuuksiin. Keskeistä on myös vastaustekniikan harjoittelu sekä tutustuminen erilaisiin kysymystyyppeihin. Kurssilla voidaan pitää kurssikoe.

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

8. Urheilupsykologia (PS8) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää motivaation, tunteiden ja tavoitteiden merkityksen urheilusuorituksessa. Kurssilla tehdään erilaisia rentoutumis- ja keskittymisharjoituksia sekä itsetuntemusta ja omaa kehittymistä urheilijana edistäviä testejä ja tehtäviä. Arviointi perustuu portfolioon.

 

9. Psykologian tutkimuskurssi (PS9) 

Kurssin tavoitteena on tutustua psykologisen tutkimuksen tekemiseen, harjoitella itsenäistä tutkimuksen tekoa, valmentaa itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhallintaan. Kurssilla laaditaan tutkimussuunnitelma, tehdään jokin psykologinen tutkimus ja tulkitaan tutkimustuloksia. Kurssin arviointi perustuu opiskelijan tekemään tutkimukseen.

 

10. Stressinhallinta, vuorovaikutus- ja tunnetaidot (PS10)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä. Kurssilla opetellaan stressinhallintataitoja sekä tehdään erilaisia vuorovaikutus-ja tunnetaitoja tukevia harjoituksia. Arviointi perustuu portfolioon. Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi lukio-opintojen loppuvaiheessa.