Filosofia

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Kurssilla otetaan selvää, mitä filosofia ja filosofiset kysymykset ovat. Keskiössä kurssilla ovat ajattelun taidot: kriittisyys, käsitteellisyys, taitava argumentointi ja pätevä päättely. Näitä taitoja harjoitellaan niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Lisäksi tutustutaan tietoon ja olemassaoloon liittyviin filosofian peruskysymyksiin sekä tiedon luonteeseen lukion eri oppiaineissa.

FI2 Etiikka

Kurssilla perehdytään etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin. Opiskelija tutustuu esimerkiksi hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteisiin sekä soveltavaan etiikkaan, esimerkiksi eläimiä ja ympäristöä koskeviin eettisiin kysymyksiin. Tavoitteena on oppia jäsentämään ja perustelemaan omia elämänvalintoja ja elämän merkityksellisyyttä filosofisen etiikan avulla.

 

Valtakunnalliset syventävät

 

FI3 Yhteiskuntafilosofia

Kurssilla tarkastelussa ovat yhteiskuntafilosofian keskeiset käsitteet ja suuntaukset, esimerkiksi kysymykset yksilön ja yhteisön suhteesta, oikeudenmukaisuudesta, vallasta, demokratiasta, taloudesta ja hyvinvoinnista, vapaudesta sekä tasa-arvosta. Kurssilla tutustutaan poliittisiin ihanteisiin ja aatteisiin niin kansallisesta kuin globaalistakin näkökulmasta. Perehdytään sukupuoleen, informaatioteknologiaan, kulttuurien kohtaamiseen ja kestävään tulevaisuuteen yhteiskuntafilosofian näkökulmasta. Tavoitteena on oppia soveltamaan opittua ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

 

FI4Tieto, tiede ja todellisuus  

Kurssilla syvennytään metafysiikan ja tietoteorian peruskysymyksiin: opitaan hahmottamaan ja arvioimaan erilaisia käsityksiä olemassaolosta, todellisuudesta, totuudesta, ja tiedosta. Tutustutaan tieteenfilosofian perusteisiin sekä tieteellisen tutkimuksen luonteeseen ja menetelmiin ja opitaan soveltamaan tietoa lukion eri oppiaineisiin.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

5. Filosofian historia (FI5)

Kurssin tavoite on kehittää suurten ajatuslinjojen ymmärrystä sekä arvostelukykyä hahmottamalla yleiskäsitystä filosofian historiasta ja tarkastelemalla muilla kursseilla esiintyviä teemoja historiallisessa kontekstissaan. Pyrkimys on ymmärtää, miksi ja millaisissa olosuhteissa kysymykset ovat nousseet tärkeiksi. Monet teemat toistuvat tai kulkevat läpi historian saaden erilaisia painotuksia ja ratkaisuja, joita kurssilla tarkastellaan. Arviointi perustuu kirjallisiin töihin kuten tutkielmiin tai oppimispäiväkirjaan.

 

6. Estetiikka (FI6)

Kurssilla tutustutaan estetiikan peruskysymyksiin analysoimalla estetiikan keskeisiä käsitteitä kuten taiteen ja kauneuden käsitteitä. Lisäksi tarkastellaan erilaisia kauneuskäsityksiä ja vertaillaan eri taidemuotoja lähtökohtineen ja mahdollisuuksineen. Myös kauneusarvon ontologiaan sekä esteettisen elämyksen luonteeseen liittyvät filosofiset perusteoriat kuuluvat kurssin aihepiiriin. Arviointi perustuu kirjallisiin töihin kuten tutkielmiin tai oppimispäiväkirjoihin tai mahdollisesti taideteosten filosofiseen analyysiin.