Kemia

KE1 Kemiaa kaikkialla

Kurssilla perehdytään aineiden kemialliseen rakenteeseen, rakenteen esittämiseen kemian kielellä ja aineiden ominaisuuksien päättelyyn rakenteen avulla.  Aineiden ominaisuuksia tutkitaan kokeellisesti ja erilaisia tietolähteitä käyttäen. Kurssi antaa valmiuksia soveltaa tietoa ympäröivän maailman ilmiöihin ja herättää kiinnostusta alan jatko-opintoihin.

 

Valtakunnalliset syventävät

 

KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa 

Kurssilla perehdytään  elinympäristön orgaanisten yhdisteiden rakenteisiin ja ominaisuuksiin ja tutustutaan kemian peruslaskentaan. Yhdisteiden rakenteita tutkitaan kokeellisilla menetelmillä ja eri tavoin mallintaen. Kurssilla korostetaan orgaanisten yhdisteiden merkitystä elämän perustana sekä niiden teollista käyttöä.

 

KE3 Reaktiot ja energia 

Kurssilla perehdytään aineiden reaktioihin ja niissä tapahtuviin energiamuutoksiin. Reaktioiden käsittelyssä keskeisiä asioita ovat reaktioyhtälöiden kirjoittaminen, laskennallinen käsitteleminen ja kokeellinen havainnointi.  Keskeistä on ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkitys kemiassa.

 

KE4 Materiaalit ja teknologia  

Kurssi käsittelee materiaalikemian ja sähkökemian perusteita. Metalleihin, sähkökemian sovelluksiin ja polymeereihin tutustutaan teoriassa ja käytännössä. Kurssin aikana tehdään omia tutkimusprojekteja hyödyntäen tieto-ja viestintätekniikkaa. Kurssi luo perustan ymmärtää eri materiaalien merkitys nyky-yhteiskunnassa.

 

KE5 Reaktiot ja tasapaino  

Kurssi käsittelee kemiallista tasapainoa ja reaktionopeutta. Perehdytään tärkeimpiin tasapainoreaktioihin, mm. happo-emästasapainoihin, niiden laskennalliseen ja graafiseen käsittelyyn sekä tasapainotilan säätelyyn.  Kurssilla vahvistetaan kemian laskutaitoja.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

6. Kokeellinen kemia (KE6) 

Kurssilla tutustutaan laboratoriotyöskentelyyn, tehdään laboratoriossa synteesejä ja analyysejä kemian eri osa-alueilta ja laaditaan selostuksia, raportteja ja laskuja tutkituista ilmiöistä. Kurssilla arvioidaan laboratoriossa työskentelyä ja tulosten analysoimisen taitoa eri menetelmiä käytettäessä. Kokeellisen työskentelyn arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen, tutkimustulosten ja työselostusten arviointiin.

 

7. Lukion kemian kokonaiskuva (KE7) 

Kerrataan ja syvennetään lukion kemian kurssien keskeisiä oppisisältöjä sekä vahvistetaan laskutaitoja. Kurssilla harjoitellaan kemian ainereaaliin vastaamista.  Arvioinnissa otetaan huomioon kemiallisen tiedon hankinnan ja käsittelyn taidot.

 

8. Orgaanisen kemian jatkokurssi (KE8) 

Kurssilla syvennetään orgaanisen kemian tietoja ja taitoja. Kurssilla tehdään laboratoriotöitä ja käydään vierailemassa yliopiston, teollisuuden tai tutkimuslaitosten laboratorioissa. Osa töistä voidaan tehdä koulun ulkopuolella.  Kurssilla arvioidaan laboratoriossa työskentelyä ja orgaanisen kemian tietojen soveltamista tehtävissä.

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

9. Biologian ja kemian työkurssi (KE9) 

Kurssilla perehdytään kemian ja biologian tutkimuksen menetelmiin laboratoriossa ja syvennetään pakollisten kurssien (BI1 ja KE1) sisältöjä kokeellisuuden avulla. Tavoitteena on opiskelijoiden kiinnostuksen herättäminen kokeellista kemiaa ja biologiaa kohtaan ja oppia itsenäistä tiedonhankintaa, tiedon tulkintaa ja kriittistä käsittelyä. Kokeellisen työskentelyn arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen, tutkimustulosten ja työselostusten arviointiin.