Fysiikka

FY1 Fysiikka luonnontieteenä 

Kurssin tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys yhteiskunnassa ja jatko-opinnoissa sekä tieteellisessä maailmankuvassa. Kurssin keskeisiä asioita ovat kokeellisuus, ilmiöiden mallintaminen graafisesti, voimien vaikutusten ja liikkeen ymmärtäminen.

 

Valtakunnalliset syventävät

 

FY2 Lämpö 

Kurssin tavoitteena on ymmärtää lämpöilmiöitä jokapäiväisessä elämässä. Kurssi antaa valmiuksia seurata ja osallistua energiakeskusteluun yhteiskunnassa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat työn, energian ja hyötysuhteen käsitteet, lämpöopin systeemin tilanmuuttujat ja olomuodon muutokset.

 

FY3 Sähkö  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä. Kurssilla tutustutaan mm. yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, niissä oleviin komponentteihin sekä sähköstaattiseen vuorovaikutukseen ja sähkökenttään.

 

FY4 Voima ja liike 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Kurssilla käsitellään mekaanisen energian ja liikemäärän säilymislakeja. Kurssilla tarkastellaan mm. suoraviivaista liikettä, Newtonin lakeja, voiman momenttia ja törmäyksiä.

 

FY5 Jaksollinen liike ja aallot 

Kurssilla perehdytään ympyrä- ja värähdysliikkeeseen sekä gravitaatiovuorovaikutukseen. Aaltoliikkeen ominaisuuksiin tutustutaan äänen ilmiöiden, kuten heijastumisen, taittumisen ja interferenssi-ilmiöiden kautta.

 

FY6 Sähkömagnetismi  

Kurssin tavoitteena on sähkömagneettisen induktion ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen ominaisuuksien ja merkityksen oppiminen valon ja varauksellisten hiukkasten käyttäytymisen kautta. Kurssilla opitaan muodostamaan jäsennetty käsitys fysikaalisesta ilmiöstä mm. käyttämällä ja arvioimalla erilaisia tietolähteitä.

 

FY7 Aine ja säteily  

Kurssin tavoitteena on ymmärtää hiukkasten ja säteilyn dualistinen luonne, massan ja energian vastaavuus, energian kvantittumisen käsite, ytimen rakenne ja radioaktiivisuus sekä säteilyn lajit, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

8. Fysiikan kokonaiskuva (FY8) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii yhdistämään aiemmin opittuja asioita ymmärtääkseen luonnonilmiöitä kokonaisuuksina. Kurssin keskeiset sisällöt ovat lämpöoppia, aaltoliikettä ja mekaniikkaa. Arviointi perustuu ongelmanratkaisutehtävien suorittamiseen.

 

9. Sähkömagnetismin ja kosmologian ilmiöt (FY9)   

Kurssin tavoitteena on oppia käsittelemään pyörimisliikkeen keskeisten suureiden avulla sähkömagnetismin vaativia ongelmia ja kosmologisia ilmiöitä. Keskeisiä sisältöjä ovat sähkömagneettinen induktio, vaihtovirtageneraattori, pyörimisliikkeen perussuureet, pyörimismäärän säilymislaki ja maailmankaikkeuden rakenteet ja ilmiöt. Kurssilla korostuu ongelmakeskeinen oppiminen ja pari- ja ryhmätyöskentely. Arviointi perustuu ongelmanratkaisutehtävien suorittamiseen.

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

10. Fysiikka lääketieteessä (FY10) 

Kurssin tavoitteena on perehtyä biofysiikan alkeisiin ja menetelmiin sekä tutustua ihmisen tutkimiseen ja hoitoon käytettyihin fysiikan ilmiöihin. Kurssi sisältää projektityöskentelyä sekä mahdollisia vierailuja sairaaloihin, tutkimuslaitoksiin sekä korkeakoulujen bio- ja lääketieteellisiin linjoihin. Kurssin arvioinnissa painotetaan projektityötä.

 

11. Kokeellinen fysiikka (FY11) 

Kurssin tavoitteena on syventää fysiikan eri osa-alueiden hallintaa kokeellisesta lähtökohdasta ja antaa valmiuksia teknillisiin ja luonnontieteellisiin jatko-opintoihin. Kurssilla tehdään kokeellisia tutkimuksia ja harjoitellaan raportoimaan niiden tuloksia. Kurssilla voidaan tehdä vierailuja jatko-opintopaikkoihin. Arviointi perustuu kurssin aikana tehtyihin kokeellisiin töihin.

 

12. Robotiikka (FY12) 

Kurssin tavoitteena on oppia ohjelmoinnin ja robotiikan perusteita. Kurssi sisältää ohjelmointitehtäviä, joissa rakennetaan robotteja ja ohjelmoidaan niitä. Keskeinen työtapa kurssilla on pari- ja ryhmätyöskentely, ja arviointi perustuu tehtävien yhteydessä annettuun näyttöön.