Maantiede

GE1 Maailma muutoksessa   

Kurssilla tutustutaan muuttuvaan maailmaan ja alueellisiin ongelmiin geomedian keinoin. Kurssilla käsitellään luonnonriskejä, ympäristöriskejä ja ihmiskunnan riskejä sekä seurataan näihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia ja uutisointia. Kurssilla kerrataan maantieteellistä nimistöä.

 

Valtakunnalliset syventävät

 

GE2 Sininen planeetta   

Kurssilla syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta, esimerkiksi ilmasto ja sää, laattaliikunnot sekä maiseman muodostuminen. Keskeisinä näkökulmina ovat planetaarisuus ja maapallon vyöhykkeisyys.

 

GE3 Yhteinen maailma   

Kurssilla pohditaan ajankohtaisia ihmismaantieteen ilmiöitä kuten väestönkasvu, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, luonnonvarat, verkostoituminen sekä kehittyneisyys. Näitä tarkastellaan sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti. Kurssilla opitaan vaihtoehtoja, joilla edistetään kestävää tulevaisuutta.

 

GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta   

Kurssilla sovelletaan maantieteellisiä tietoja ja taitoja omassa tutkielmassa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektissa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat maailmanlaajuiset kehitystrendit,  geomedian, esimerkiksi paikkatiedon, käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa sekä osallistuva suunnittelu. Kurssilla tarkastellaan geomedian käyttöä arjessa, työelämässä ja kestävän tulevaisuuden toteuttamisessa.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

5. Maantieteen abikurssi (GE5) 

Kurssin tavoitteena on saada kokonaiskuva lukion maantieteen valtakunnallisten kurssien sisällöistä. Opiskelija oppii jäsentämään luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita paikallistasolta maailmanlaajuiseen sekä ymmärtää luonnonympäristössä ja rakennetussa ympäristössä tapahtuvien muutosten syitä ja seurauksia. Opiskelija harjaantuu maantieteen ylioppilaskokeen tehtäviin vastaamiseen. Arviointi perustuu kurssitöihin sekä kokeeseen.

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

6. Yhteiskuntamaantiede (GE6) 

Kurssin tavoitteena on syventyä ympäröivän yhteiskunnan toimintaan maantieteelliseltä kannalta. Kurssilla tutustutaan ajankohtaisiin maantieteellisiin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin ja tehdään runsaasti tutustumiskäyntejä erilaisiin kohteisiin. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen sekä kurssitehtävien tekemiseen.