Biologia

BI1 Elämä ja evoluutio   

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen

BI2 Ekologia ja ympäristö 

Kurssin teemoina ovat luonnon toiminta ja merkitys ihmiselle. Kurssilla käsitellään myös luonnon monimuotoisuutta, ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä kestävän tulevaisuuden toteuttamista. Keskeisiä sisältöjä ovat ekosysteemien toiminta, lajien väliset suhteet ja ympäristön muutokset.

 

Valtakunnalliset syventävät

 

BI3 Solu ja perinnöllisyys   

Kurssilla syvennetään ymmärrystä solun toiminnasta ja sen vaikutuksesta yksilön elämään. Sisältöinä ovat esimerkiksi DNA, geeni, perinnöllisyys ja solujen lisääntyminen. Kurssilla käytetään myös kokeellisia työtapoja.

 

BI4 Ihmisen biologia  

Kurssilla perehdytään ihmisen rakenteisiin ja elintoimintoihin. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi hengitys, aistien toiminta, ruuansulatus, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua ja pysyä terveenä.

 

BI5 Biologian sovellukset   

Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

6. Biologian abikurssi (BI6) 

Kurssin tavoitteena on saada kokonaiskuva biologian valtakunnallisten lukiokurssien sisällöistä. Kurssilla opitaan jäsentämään elämän ilmiöitä molekyylitasolta biosfääriin, perehdytään biologisten vuorovaikutusjärjestelmien monimutkaisiin syihin ja seurauksiin sekä harjaannutaan biologian ylioppilaskokeen tehtäviin vastaamiseen. Arviointi perustuu kurssin aikana suoritettuihin tehtäviin sekä kurssikokeeseen.

 

7. Biologian ja kemian työkurssi (BI7) 

Katso kurssi KE9.

 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

 

8. Molekyylibiologian työkurssi (BI8) 

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja molekyylibiologiasta ja sen erilaisista tutkimusmenetelmistä sekä esitellä tutkijan työtä ja jatko-opiskelupaikkoja Tampereella. Yhteistyössä Lääketieteellisen teknologian instituutin (IMT) kanssa kurssilla tutustutaan laboratoriotyöskentelyyn ja geenien tutkimusmenetelmiin. Kurssi toteutetaan oppituntien ulkopuolisella ajalla, ja siitä voi aiheutua opiskelijalle kustannuksia. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen, kurssitöiden suoritukseen ja raportointiin.

 

9. Biologian kenttäkurssi (BI9)

Kurssilla harjoitellaan lajintuntemusta ja biologisia maastotutkimusmenetelmiä tutkimalla eläimiä, kasveja ja sieniä luonnossa. Maastotutkimuksen suorituspaikka vaihtelee ja opiskelijalle voi aiheutua kustannuksia kurssista. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan maastossa koejärjestelyitä, kootaan tuloksia ja tehdään päätelmiä sekä tulkitaan saatuja tietoja kriittisesti. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen sekä kurssitöihin.

 

10. Etologian perusteet (BI10) 

Kurssilla opiskelija saa tietoa eläinkunnan järjestelmästä ja oppii etologiaa. Kurssilla tehdään opinto- ja maastokäyntejä, joilla havainnoidaan eläinten käyttäytymistä. Kurssista voi aiheutua kustannuksia opiskelijalle. Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen, kurssitöihin, kokeeseen ja raportointiin.